Obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej

W dniu 28 kwietnia 2023r. weszły znowelizowane przepisy dotyczące obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali.

Świadectwo charakterystyki energetycznej  zwane też certyfikatem energetycznym stanowi dokument, w którym zawarta jest ocena zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenia budynku, czy lokalu.

Dla obrotu nieruchomościami najważniejsze jest przedstawienie  takiego świadectwa  przy sprzedaży, czy wynajmie budynku lub lokalu.  Ich wykonanie zlecają właściciele lub zarządcy nieruchomości (budynek, lokal) stanowiących przedmiot obrotu, a także osoby uprawnione, których przysługuje spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu.

Z kolei w przypadku indywidulanych inwestorów kopia świadectwa charakterystyki energetycznej musi być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Oto wykaz budynków, które zgodnie z prawem nie muszą posiadać świadectwa energetycznego:

 •     
 •     budynki zabytkowe;

      
 •     miejsca działalności religijnej oraz kultu,     jak kościoły itp.;

      
 •     budynki, których użytkowanie będzie     obejmować okres do dwóch lat;

      
 •     pomieszczenia gospodarcze, przemysłowe oraz     przeznaczone do użytku rolnego, których zapotrzebowanie na energię     nie przekracza 50 kWh/(m²·rok);

      
 •     mieszkalne, ale przeznaczone do użytkowania     nie dłużej niż cztery miesiące w roku;

      
 •     wolnostojące o powierzchni użytkowej     mniejszej niż 50 m².

Świadectwo energetyczne jest ważne 10 lat od daty wystawienia, zaś w przypadku modernizacji  należy sporządzić nowy dokument, gdyż poprzedni traci ważność.

Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej  grożą kary grzywny nawet do 5000zł.

Sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej zajmują się osoby, które posiadają dostateczną wiedzę techniczną i zostały wpisane do Centralnego Rejestru Świadectw Charakterystyki Energetycznej. Każde wystawione świadectwo jest rejestrowane  i weryfikowane w ww. rejestrze.

Biuro MEGA-CONSULT NIERUCHOMOŚCI  pomaga klientom w uzyskaniu świadectwa charakterystyki energetycznej.